Countless Words


“Countless words
count less
than the silent balance
between yin and yang”

~ Lao Tzu, Tao Te Ching